Przyjmuję znajomych do wzajemnej pomocy w promocjach.
Odkupię stare konie wyhodowane przeze mnie.


dc4tnut-a6e822be-c04b-44c9-995e-5d7dc895cd3b.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2RlOTVkOTdlLWIwYzctNDY5NC1iNmM4LTAxMTUwYTBiOTFlYlwvZGM0dG51dC1hNmU4MjJiZS1jMDRiLTQ0YzktOTk1ZS01ZDdkYzg5NWNkM2IuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.NxpCD8Vob5QBgTWgEsxqrS1osr3sQARhIRwrw5H61lk