Ogólne Warunki Użytkowania strony internetowej www.howrse.pl

1. Uwagi ogólne


OWLIENT SARL, 28, rue de Chambéry, 75015 Paryż, FRANCJA (RCS 484 025 671) jest autorem koncepcji, projektu i dokonało wdrożenia innowacyjnej oraz oryginalnej gry (odtąd zwanej "Grą") , w której gracz wciela się w rolę hodowcy koni i zarządcy centrum jeździeckiego. Gra jest dostępna poprzez stronę internetową pod adresem: www.howrse.pl.
Poniższe Ogólne Warunki Użytkowania (zwane dalej "Warunkami" lub "Warunkami Użytkowania") mają zastosowanie zarówno w zakresie użytkowania strony www.howrse.pl, jak i samej Gry.
OWLIENT stanowczo zaleca, aby Gracze poniżej 18-go roku życia (oraz ich rodzice) użytkowali programy kontroli rodzicielskiej, dostarczane przez dostawców usług internetowych. Oprogramowanie kontroli rodzicielskiej jest oprogramowaniem umożliwiającym rodzicom limitowanie dziecku dostępu do internetu , poprzez ograniczanie praw dostępu do niektórych stron i usług internetowych, takich jak: fora dyskusyjne, czaty, systemy bezpośrednich wiadomości (komunikatory), bazując i opierając się na ich wieku, dojrzałości i doświadczeniu w korzystaniu z internetu.
Gracze mają świadomość, że z powodu czynników, za które OWLIENT nie ponosi odpowiedzialności, OWLIENT nie może gwarantować niezakłóconego dostępu do Gry, jak również jej niezakłóconego działania, w sytuacji spadków prędkości lub jakości połączenia internetowego.
OWLIENT przypomina Graczom o ich obowiązku respektowania praw osób trzecich, a zwłaszcza respektowania znaków towarowych, prywatności, jak również innych przepisów prawnych i regulacji, które mają zastosowanie do internetu. Gracz powinien stosować się do rad udzielanych przez OWLIENT wyłącznie w zakresie korzystania z Gry. OWLIENT przestrzega Graczy, że rady im udzielone (szczególnie w instrukcjach dla hodowców), dotyczące hodowli koni albo zarządzania centrum jeździeckim są wyłącznie radami dotyczącymi Gry. W żaden sposób informacje albo porady dostarczane przez OWLIENT nie mogą być wykorzystywane do hodowli prawdziwych koni lub do zarządzania prawdziwym centrum jeździeckim.
Korzystanie z rad i informacji udzielanych przez OWLIENT nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji rezultatów. OWLIENT nie będzie odpowiedzialny za sposób korzystania przez Gracza z informacji lub rad uzyskanych w ramach Gry. Gracz jest jedyną osobą kontrolującą i zarządzającą uzyskanymi informacjami i radami, jak również jest odpowiedzialny za stosowanie się do nich.
Rejestracja i korzystanie z gry są możliwe jedynie w przypadku zapoznania się z niniejszymi warunkami oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy dotyczącej użytkowania strony internetowej oraz Gry.
Przystępując do gry Gracz oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz, że akceptuje je w całości.

2. Definicje


Terminy użyte poniżej należy rozumieć w następujący sposób:
 • "Konto": osobiste Konto otwarte przez Gracza w wyniku dokonanej przez niego rejestracji, do którego może mieć dostęp przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
 • "Zawartość": Wszystkie elementy (obrazy, dźwięki, teksty, grafiki etc.) tworzące całość lub część wkładu Gracza lub dzieła powstałe w ramach Gry lub opublikowane online na forum.
 • "Gra": innowacyjna i oryginalna symulacja hodowli koni i zarządzania centrum jeździeckim, stworzona, rozwinięta i wdrożona przez OWLIENT pod zastrzeżoną nazwą "Equideo". Na grę składają się elementy (interfejs, oprogramowanie, obrazki, teksty, grafiki etc.) chronione prawem własności intelektualnej.
 • "Formularz": formularz rejestracyjny, który Gracz musi wypełnić, aby móc grać w grę Howrse. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. Formularz dostępny jest pod adresem http://www.howrse.pl/inscription/inscription.
 • "Hosting": usługa przechowywania i przetwarzania informacji dotyczących Gry i Zawartości, realizowana przez OWLIENT i umożliwiająca graczom i użytkownikom internetu dostęp do Gry i Zawartości.
 • "Gracz": osoba, która dokonała rejestracji w Grze Howrse poprzez wypełnienie formularza i akceptację Warunków.

3. Cel Warunków


Niniejsze warunki użytkowania definiują warunki, pod którymi Gracz może korzystać ze strony internetowej www.howrse.pl i brać udział w Grze

4. Akceptacja Warunków


Gracz jest związany niniejszymi Warunkami z chwilą dokonania rejestracji na stronie internetowej www.howrse.pl. Niniejsze warunki stają się dla Graczy wiążące wraz z dokonaniem przez nich rejestracji na stronie internetowej www.howrse.pl i wyrażeniem chęci Gry. Rejestracja odbywa się przy użyciu formularza, w którym Gracz jest zobowiązany zaakceptować Warunki poprzez zaznaczenie znakiem pola "Przeczytałem i wyrażam zgodę na Ogólne Warunki Użytkowania", na dole strony.
Dokonując rejestracji, Gracz wyraża jednocześnie zgodę na dokonywanie przez OWLIENT modyfikacji zarówno Gry, jak i niniejszych Ogólnych Warunków w następującym trybie:
OWLIENT rezerwuje sobie prawo do modyfikacji Warunków, jak również reguł Gry w dowolnej chwili.
Każda nowa wersja obowiązujących Warunków będzie wyświetlana na stronie internetowej www.howrse.pl, Gracz zaś będzie powiadomiony o tej zmianie poprzez e-mail, poprzez informacje opublikowane na forum dyskusyjnym lub na głównej stronie internetowej.
Graczowi powinien regularnie zaznajamiać się z Warunkami Użytkowania.
Użytkowanie Gry lub strony internetowej przez Gracza po otrzymaniu powiadomienia o jakichkolwiek modyfikacjach Warunków Użytkowania będzie równoznaczne z ich akceptacją. Jeśli Gracz nie zgadza się z którymkolwiek fragmentem nowych Warunków Użytkowania, powinien przerwać użytkowanie strony internetowej i Gry. OWLIENT rezerwuje sobie prawo do rozwoju Gry i dokonywania w niej zmian. Zmiany o charakterze technicznym mogą być dokonywane bez powiadamiania ze strony OWLIENT.
OWLIENT rezerwuje sobie ponadto prawo do zaprzestania lub zawieszenia funkcjonowania Gry w całości lub w częściach, z nie mniej, niż jednomiesięcznym powiadomieniem bez obowiązku płacenia jakichkolwiek odszkodowań, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej.

5. Trwanie


Rejestracja umożliwia Graczowi używanie strony internetowej www.howrse.pl i partycypowanie w Grze, chyba, że OWLIENT wypowie mu do tego prawo, jako konsekwencję łamania Warunków przez Gracza. Niezależnie od powyższego, OWLIENT może wypowiedzieć w każdym momencie Graczowi prawo do używania strony internetowej www.howrse.pl i partycypowania w Grze, za jednomiesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem.

6. Darmowe partycypowanie w Grze


Dostęp do Gry i jej użytkowanie są darmowe, za wyjątkiem Kuponów, które mogą być uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 9. Koszty dostępu do internetu i inne koszty związane z dostępem do Gry ponosi Gracz.

7. Warunki rejestracji w Grze

7.1 Użytkownicy


Każdy może dokonać rejestracji i użytkować Grę, niezależnie od wieku, jakkolwiek, osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą dokonać rejestracji i partycypować w Grze, jeśli uzyskały na to zezwolenie swoich rodziców, bądź prawnych opiekunów. Za osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych, działają ich przedstawiciele ustawowi.
Jako, że OWLIENT nie ma technicznych możliwości sprawdzenia wieku swoich Graczy, OWLIENT ostrzega prawnych opiekunów i przedstawicieli ustawowych o ryzyku, które może wiązać się z użytkowaniem Gry, jak również z użytkowaniem forum dyskusyjnego, dostępnego przez stronę internetową www.howrse.pl. Obowiązkiem rodziców, opiekunów i przedstawicieli ustawowych jest uświadamianie niepełnoletnim graczom tych zagrożeń oraz stosowanie odpowiedniego systemu kontroli rodzicielskiej. OWLIENT będzie dokonywał starań mających na celu usuwanie w rozsądnym terminie wszystkich niezgodnych z prawem i nieakceptowalnych Zawartości, o których będzie poinformowany, stosownie z postanowieniami artykułu 6 prawa Law for Confidence in the Digital Economy, z 21-go czerwca 2004 roku.

7.2 Konto Gracza


Wraz z ostatecznym wypełnieniem i zaakceptowaniem formularza, Konto jest przypisane do Gracza, zawierając informacje na temat dokonanych ustawień. OWLIENT rezerwuje sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Konta lub do niektórych funkcji Gry, bez powiadamiania o tym Gracza, dla celów konserwacyjnych. Niemożność korzystania z Gry nie będzie dawała prawa do dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań lub innych roszczeń.
Każdy Gracz może tylko raz dokonać rejestracji i posiadać tylko jedno Konto.
Gracz nie może zarejestrować więcej, niż jednego Konta, ani używać Konta utworzonego przez innego Gracza poza uprawnieniami wynikającymi z opcji współdzielenia Konta i wyznaczonymi w tym zakresie ograniczeniami, a także używać loginu innego Gracza w nieuczciwy sposób.
Otwieranie wielu Kont przez tego samego Gracza lub nieuczciwe użycie Konta innego Gracza mogą skutkować uniemożliwieniem Graczowi dostępu do Gry z jakiegokolwiek Konta.

7.3 Rejestracja do Gry przy użyciu formularza


Rejestracja jest możliwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nieprzewidziane okoliczności lub wydarzenia pozostające poza kontrolą OWLIENT to uniemożliwią. W szczególności dotyczy to zdarzeń, wywołanych przez awarie lub potrzebę przerwy konserwacyjnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i Gry lub uaktualnień strony internetowej i Gry.
Protokoły komunikacyjne używane przez OWLIENT są protokołami używanymi w internecie w chwili zaakceptowania niniejszych Warunków przez Gracza, jak również wszelkie przyszłe protokoły.
Rejestracja i używanie Gry, wymaga komputera z dostępem do internetu, jak również oprogramowania i wtyczek (plug-in) dostępnych w internecie, w szczególności na stronach internetowych ich wydawców.
Aby móc grać, wymagane jest dokonanie rejestracji przez kompletne wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej www.howrse.pl/inscription/inscription, lub na jakiejkolwiek innej stronie rejestracyjnej, jeśli struktura strony internetowej zostanie zmodyfikowana.

7.4 Wybór nazwy użytkownika (loginu)


Gracz wybiera nazwę użytkownika (login) i hasło, które będą wymagane do podania za każdym razem, gdy Gracz będzie się logował.
Gracza zobowiązuje się, że jego nazwa użytkownika, nie będzie niezgodna z prawem, naruszająca jakiekolwiek prawa, nie będzie miała charakteru rasistowskiego, oszczerczego, ani nie będzie sprzeczna z powszechnie przyjętym zasadami społecznymi.
Odpowiednio, wybierane przez Graczy imiona wirtualnych koni nie będą niezgodne z prawem, naruszające jakiekolwiek prawa, nie będą miały wymiaru rasistowskiego, oszczerczego, i nie będą sprzeczne z powszechnie przyjętymi zasadami społecznymi.
W wyborze nazwy użytkownika, jak również imion wirtualnych koni, Gracz powinien dochować starań, aby wybrana nazwa nie naruszała dóbr osobistych innych, szczególnie młodszych graczy. Nierespektowanie tego postanowienia może skutkować wykluczeniem z Gry i usunięciem Konta Gracza.
OWLIENT może zwrócić się do Gracza o sprawdzenie jego tożsamości i przesłanie celem jej potwierdzenia określonych danych.
Jakakolwiek fałszywa deklaracja, zwłaszcza podszywanie się pod osoby trzecie, może skutkować usunięciem Konta bez jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

7.5 Potwierdzenie i zarządzanie nazwami Użytkowników


Po wypełnieniu formularza i akceptacji Ogólnych Warunków Gracz otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonanej przez niego rejestracji w Grze oraz informacją o uzyskanym dostępie do strony internetowej www.howrse.pl i możliwości pobrania niniejszych Warunków w dowolnym momencie.
Gracz powinien potwierdzić swoją nazwę użytkownika i hasło. Gracz może modyfikować swoje hasło i dane personalne podane w czasie rejestracji.
Gracz jest osobiście odpowiedzialny za zapewnienie swojemu hasłu charakteru poufnego i powinien powziąć niezbędne kroki, aby zachować hasło w tajemnicy, w celu zapobieżenia użytkowaniu jego Konta przez osoby niepowołane.
Gracz upoważnia OWLIENT do publikowania, ujawniania i użytkowania jego nazwy użytkownika w obrębie Gry, w szczególności w tabelach klasyfikacyjnych i informacjach o wynikach rywalizacji publikowanych przez OWLIENT.

7.6 Zarządzanie danymi związanymi z rejestracją


W czasie użytkowania Gry, Gracz może podać OWLIENT dane osobowe. Podają je i zgadzając się na Ogólne Warunki Użytkowania, Gracz zgadza się na przetwarzanie używanie przez OWLIENT tych danych w zakresie zgodnym z niniejszymi Warunkami i dla celów w niniejszych Warunkach wskazanych.
Zważywszy na specyfikę Gry, jak również ryzyko związane z publikowaną Zawartością, w celu umożliwienia identyfikacji Graczy, OWLIENT będzie przechowywał dane ich dotyczące. OWLIENT informuje Gracza, że będzie utrzymywał kopie wszystkich informacji personalnych przez cały okres, kiedy Konto Gracza jest aktywne, jak również później.
Gracz jest poinformowany, że podanie prawdziwych danych osobowych jest niezbędne, aby móc uzyskać dostęp do Gry i korzystać z niej.
Wraz ze zgodą Gracza, wyrażoną przez zaznaczenie pól zgodę ową wyrażających, informacje te mogą być użyte przez OWLIENT w celach komercyjnych i/lub marketingowych, nadto zaś mogą być przekazywane do partnerów lub używane przez partnerów OWLIENT do wykorzystania w tych celach.
Niektórzy partnerzy handlowi mogą być umiejscowieni poza Unią Europejską, w krajach, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą być mniej korzystne niż w krajach Unii Europejskiej W takiej sytuacji partnerzy będą mocą Kontraktów zobowiązani do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych. Gracz ma dostęp do wszystkich informacji osobowych jego dotyczących. Ma on również prawo do modyfikowania lub usuwania ich, jak również do zapobiegania ich ujawniania stronom trzecim, co uczynić może przez Kontakt z webmasterem poprzez adres e-mail Kontakt@howrse.pl.

8. Wirtualna waluta Equus


Podczas rejestracji, Gracz będzie automatycznie zasilony pewną sumą "Wirtualnej waluty Equus". „Wirtualna waluta Equus” nie posiada żadnej wartości poza Grą i może być użyta wyłącznie wewnątrz Gry.
Większość funkcji Gry dostępna jest za darmo przy użyciu wspomnianej "Wirtualnej waluty Equus",
"Wirtualna waluta Equus" umożliwia Graczowi nabycie lub zbycie ziemi, akcesoriów, nasion i nawozów do wykorzystania na wirtualnych gruntach, partycypację w wirtualnych aukcjach itp.
Wraz z rejestracją, Gracze mogą skorzystać z ofert umożliwiających zasilenie ich kont „Wirtualną Walutą Equus”.

9. Kupony


Dodatkowo, oprócz "Wirtualnej waluty Equus", Gra oferuje Graczom szansę nabycia "Kuponów", umożliwiających:
 • Dostęp do niektórych funkcji, wymienionych w Ogólnych Warunkach
 • Dodatkowe uprawnienia, w szczególności możliwość zwiększenia umiejętności koni, przyspieszenia rozwoju hodowli oraz centrum jeździeckiego
Podobnie jak "Wirtualna waluta Equus", "Kupon" nie ma żadnej wartości poza grą, nie jest wymienialny i może być użyty wyłącznie w obrębie Gry. "Kupon" może być nabyty przez Gracza za pomocą różnych metod płatności, takich jak karty kredytowe lub płatne wiadomości SMS, w obrębie bezpiecznej strefy dedykowanej dla tego typu transakcji.
Jeśli Gracz jest konsumentem może odstąpić od zawartej umowy i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty w terminie 10 dni licząc od dnia przyznania „Kuponów”. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe poprzez złożenie w powyższym terminie stosownego oświadczenia. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku użycia zakupionych „Kuponów”. W sytuacji odstąpienia, Gracz otrzyma pełną refundację ceny "Kuponów", w zgodzie z regułami refundacji OWLIENT, paragrafem 9.
Gracze poniżej 18-go roku życia, mogą nabywać "Kupony" wyłącznie poprzez swoich rodziców lub opiekunów., którzy muszą upewnić się, że nieletni będący pod ich opieką nie dokonają zakupu "Kuponów" bez ich zgody.
Za wyjątkiem tego, co postanowione powyżej w niniejszym paragrafie 9, żadna suma użyta podczas zakupów "Kuponów", czy to przez użycie karty kredytowej, czy to przez dodatkowo płatne wiadomości SMS, nie będzie zwrócona.
Płatności, dokonane przez Graczy poniżej 18-go roku życia, są wiążące dla ich rodziców, jako że partycypacja w Grze może być uznawana za czynność prawną dokonywaną w bieżących, drobnych sprawach życia codziennego.

Ponadto, poza tym, co ustanowione w paragrafie 9, żaden Gracz nie może ubiegać się o refundację swoich "Kuponów", w szczególności w wypadku błędów, przypadkowego lub celowego powtórzenia rundy Gry, celowego lub przypadkowego wykasowania centrum jeździeckiego.
Jakikolwiek użyty "Kupon" nie będzie zwrócony.
Zamknięcie Konta może skutkować refundacją "Kuponów" nieużytych przez Gracza.
Zwrot nieużytych kuponów będzie dokonany za pomocą czeku przekazanego dla Gracza lub, jeśli Gracz jest poniżej 18-go roku życia, dla jego rodziców lub prawnych opiekunów.

10. Specyficzne obowiązki Gracza


Gracz musi podać prawdziwy i aktywny adres e-mail aby móc uzyskać pełen dostęp do Gry.
Gracz obowiązany jest do respektowania następujących zasad, kiedy używa Gry lub bierze udział w dyskusjach na forum:
 • Nie może zniesławiać, znieważać, wykorzystywać, dręczyć, prześladować, śledzić, grozić lub zagrażać jakiejkolwiek innej osobie, jak również naruszać w jakikolwiek inny sposób praw przynależnych osobom trzecim
 • Nie może pochwalać przestępstw albo wykroczeń przeciwko ludzkości, jak również podburzać do nienawiści na tle rasowym czy zachęcać do pedofilii
 • Nie może kreować fałszywych tożsamości albo uzurpować sobie tożsamości osób trzecich
 • Nie może przekazywać jakichkolwiek wirusów, złośliwego oprogramowania (typu koń trojański), bomb logicznych lub jakiegokolwiek oprogramowania o charakterze destrukcyjnym
 • Nie może zakłócać funkcjonowania strony internetowej www.howrse.pl
 • Nie może dokonywać reprodukcji jakiegokolwiek dzieła stron trzecich bez posiadania koniecznej zgody od posiadających prawa do dzieła.
 • Nie może reprodukować i/lub używać znaków towarowych stron trzecich, nazwy firmy, logo lub jakichkolwiek innych charakterystycznych i wyróżniających znaków. Nie może swoim działaniem naruszać prywatności lub wizerunku innej osoby, W szczególności Gracz nie może używać jakichkolwiek elementów, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej lub prawa stron trzecich, zwłaszcza znaków towarowych, praw jednostek oraz praw autorskich.

11. Moderacja forum dyskusyjnego


Forum dyskusyjne jest dostępne dla Graczy, którzy dokonali rejestracji umożliwiającej im używanie strony internetowej i posiadanie aktualnego, działającego Konta.
Raz dokonawszy rejestracji, każdy Gracz ma prawo do brania udziału w dyskusjach na forum, co powinno być dokonywane z poszanowaniem reguł, wyrażonych w statucie forum, dostępnym na stronie internetowej www.howrse.pl.
OWLIENT prowadzi moderację wypowiedzi użytkowników po ich opublikowaniu, celem zapewnienia wolności wypowiedzi, przy jednoczesnym dbaniu o to, aby publikowane wypowiedzi respektowały panujące prawa i pozostawały w zgodzie z dobrym obyczajami.
Wybór moderacji po publikowaniu wypowiedzi jest rezultatem praktycznej niemożliwości ochrony prewencyjnej poprzedzającej publikację, również z racji żywej natury forum i ogromnej liczby pojawiających się na nim wypowiedzi.
W obliczu tego, moderacja po opublikowaniu postów nie może być przeprowadzana wobec wszystkich wypowiedzi pojawiających się na forum.
Wypowiedzi Graczy są natychmiastowo publikowane online. OWLIENT nie usuwa ich z innych powodów niż wyłącznie opierając się na konieczności przestrzegania prawa.
Podstawą moderacji po opublikowaniu wypowiedzi jest pozostawanie wypowiedzi w zgodzie z panującymi prawami i dobrem ogółu.
Każdy Gracz akceptuje, że ponosi odpowiedzialność za własne opublikowane wypowiedzi i jest zobowiązany upewnić się, że ich wymowa zgodna jest z prawem oraz innymi przepisami regulacyjnymi, zwłaszcza zawartymi w rozdziale „Specyficzne obowiązki Gracza”.
Gracz jest poinformowany, że każda wypowiedź może być usunięta, jeśli narusza prawo lub inne przepisy regulacyjne, zwłaszcza zawarte w rozdziale „Specyficzne obowiązki Gracza”.
OWLIENT nie będzie modyfikować opublikowanych wypowiedzi w jakikolwiek sposób.
Gracz, który bierze udział w dyskusjach na forum widząc nieprawidłowości w wypowiedziach innych Graczy powinien skontaktować się z moderatorem, w sposób omówiony na forum.

12. Zobowiązania OWLIENT


Każdy Gracz jest poinformowany, że jako przechowujący Zawartość w zgodzie z francuskim prawem, OWLIENT jest zobowiązany do:
 • Zbierania i przechowywania danych pozwalających na identyfikację osób udostępniających Zawartość na jego stronach i umożliwienia przedstawicielom prawa dostępu do tych informacji, w określonych sytuacjach,
 • Usunięcia Zawartości ze stron lub zablokowania dostępu do niej, tak szybko, jak tylko poweźmie informacje o nieprawidłowościach.
Jednakże, Gracz jest poinformowany, że OWLIENT nie jest odpowiedzialny za sprawdzanie posiadanych informacji i nie jest prawnie zobowiązany do poszukiwania faktów lub okoliczności mogących ujawnić nielegalną działalność.

13. Zawieszenie / wykluczenie


W przypadku, gdy Gracz nie respektuje nakazów nałożonych na niego przez Warunki Użytkowania, OWLIENT ma prawo zablokowania dostępu do Gry lub niektórych jej funkcji, bez ostrzeżenia.
Podobnie, w przypadku gdy użytkownicy internetu poinformują że dany Gracz używa Gry lub forum dyskusyjnego w sposób sprawiający komukolwiek szkodę lub w sposób niezgodny z panującymi standardami moralności, porządku publicznego lub prawnego, jak również niezgodny z powszechnie przyjmowanymi normami społecznymi i obyczajowymi, wspomnianymi w niniejszych Warunkach, OWLIENT rezerwuje sobie prawo do zawieszenia dostępu danego Gracza do Gry i do Konta. Przy zawieszeniu w tym trybie Gracz nie będzie miał żadnych roszczeń względem OWLIENT.
Ponadto, OWLIENT rezerwuje sobie prawo do wykluczenia z partycypacji w Grze każdego Gracza, który swoimi działaniami zakłóca prawidłowe funkcjonowanie Gry, jak również każdego Gracza, który nie spełnia wymogów nakładanych na niego przez niniejsze Warunki.
Wykluczenie jest definitywne i nie upoważnia Gracza do roszczeń innych niż wymienione w paragrafie 9.
OWLIENT rezerwuje sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdemu Graczowi, który czyni swym działaniem szkodę firmie OWLIENT, poprzez złamanie Warunków lub w jakikolwiek inny sposób.

14. Gwarancja/zabezpieczenie


Wyłącznie Gracz jest odpowiedzialny za całą Zawartość, którą publikuje w ramach Gry lub podczas dyskusji na forum. OWLIENT nie ponosi za te treści jakiekolwiek odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności wydawniczej.
Gracz, tym samym, wyraża zgodę, że nie będzie łączył firmy OWLIENT z żadnymi treściami opublikowanymi przez Graczy.
W związku z tym, Gracz zobowiązuje się zapłacić na rzecz OWLIENT wszelkie kwoty, które OWLIENT będzie w związku z jego wypowiedziami zobowiązany zapłacić osobie wysuwającej ewentualne roszczenia, w wysokości tej samej co owe roszczenia, jeśli zostanie podjęte jakiekolwiek postępowanie przeciwko OWLIENT, jak również, że zwalnia OWLIENT z odpowiedzialności względem jakichkolwiek podmiotów trzecich, które mogą powstać tytułem wydanych wyroków.

15. Własność Zawartości


Każdy Gracz pozostaje jedynym właścicielem Zawartości, rzeczy wytworzonych, danych, informacji i plików użytych w komunikacji z OWLIENT w obrębie Gry.
Gracz gwarantuje, że posiada wszystkie prawa związane w szczególności z Zawartością, w szczególności z jakimikolwiek formami kreacji (szkice, ilustracje, zdjęcia, teksty, kompozycje muzyczne) niezbędnymi do transferu praw wymienionych poniżej.

16. Własność intelektualna OWLIENT


OWLIENT pozostaje właścicielem:
 • Gry
 • Baz danych, jak również w szczególności ich struktury, stworzonej do zarządzania grą
 • Wszystkich informacji, elementów wiedzy (know-how), dokumentacji oraz wszystkich elementów użytych do stworzenia Gry i strony internetowej
 • Praw własności intelektualnej, przysługujących względem wszystkich elementów użytych do stworzenia Gry i strony internetowej niezależnie od tego, czy są to elementy graficzne, czy techniczne
 • Znaków towarowych, patentów, imion, skrótów, logo, barw, grafik i innych znaków które mogą być użyte, stworzone lub wdrożone przez OWLIENT na potrzeby Gry albo strony internetowej
Gracz niniejszym zobowiązuje się do niepowielania w jakikolwiek sposób elementów wymienionych w punktach powyżej, pośrednio czy bezpośrednio, jak również zobowiązuje się do nieprzerabiania znaków towarowych, patentów, nazw, skrótów, logo, barw, grafik lub innych znaków pojawiających się na elementach dostarczanych przez OWLIENT, a także do nieużywania i niewykorzystywania tych elementów aplikacji w aplikacjach innych, aniżeli będąca przedmiotem niniejszych Warunków.
Gracz zobowiązuje się nie zgłaszać wniosków patentowych w stosunku do elementów i rozwiązań użytych w aplikacji, w imieniu własnym lub stron trzecich, w szczególności elementu lub elementów Gry lub strony internetowej OWLIENT.
OWLIENT przypomina Graczowi, że:
 • Wszystkie teksty, zdjęcia, filmy wideo, dane, logo, obrazki i innego elementy ukazane na stronie internetowej są zastrzeżone i chronione przez prawa własności intelektualnej, m.in. takie, że dozwolone jest wyłącznie kopiowanie do celów prywatnych lub użycie w obrębie najbliższej rodziny
 • Każde inne użycie uważane jest za naruszenie lub złamanie praw, zastrzeżonych i chronionych przez wymienione wyżej prawa i będzie obiektem postępowań przed sądami, zgodnie z ich właściwością.
 • Żadne dzieło (tekst, zdjęcie, film wideo, dane, logo, obrazek lub inna praca) nie może być powielane, reprezentowane, tłumaczone albo adaptowane w żaden sposób i w żadnym ze środków przekazu, bez odpowiedniej zgody ich autora, lub podmiotów, którym prawa przysługują.
 • Stąd też, żaden Gracz nie ma prawa do powielania, prezentowania, upubliczniania, sprzedaży, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części któregokolwiek z elementów wykorzystanych na stronie internetowej lub w jej elementach dostępnych pod adresem URL www.howrse.pl. Takie działanie prowadzić będzie do odpowiedzialności (począwszy od zawieszenia do usunięcia Konta) w tym także do postępowań przed sądami cywilnymi i karnymi.
 • Żaden Gracz nie może używać w całości lub w części utworów , których nie jest autorem (tekstów, fotografii, filmów wideo, logo, obrazków i innych), pozostających w ramach Gry, bez autoryzacji ze strony ich autora, lub podmiotów, którym prawa przysługują. Ta zasada ma zastosowanie szczególnie w przypadku konkursów lub zaproszeń do wzięcia udziału w procesie twórczym dla Graczy.

17. Transfer praw własności intelektualnej


Gracz akceptuje transfer na OWLIENT następujących praw, z uwagi na zaopatrzenie go w darmowe "Kupony":
 • Prawo do reprodukowania i reprezentowania utworów stworzonych w Grze (zwłaszcza w przypadku mechanizmów "Czarnej Perły" i "Złotego Jabłka"), jak również prawo dawania innym Graczom możliwości używania tych utworów, w ramach Gry, przez cały czas trwania prawa autorskiego, które przysługują lub mogą przysługiwać na mocy obecnych lub przyszłych przepisów
 • Prawo dokonywania zmian które są technicznie wymagane, aby prace te mogły być wykorzystane w innych mediach i przy użyciu innych technicznych i technologicznych procesów, w szczególności umożliwiających konwersję danych na formaty cyfrowe celem możności ich późniejszego wykorzystywania
Strony akceptują, że prawa, które ulegają przeniesieniu będą przenoszone na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności będą zawierały w sobie prawa do:
 • Reprodukowania, powielania i kopiowania: prawo do tworzenia jakiejkolwiek liczby reprodukcji i kopii całości lub części utworów, w każdej ze znanych i nieznanych form, obecnych lub przyszłych, w szczególności na każdym nośniku optycznym, cyfrowym, papierowym, na dysku, w sieci, dyskietce, na sposób elektroniczny, na nośnikach DVD, CD, CDI, CD-ROM, w internecie, w Extranet, "i-mode", Wap, etc. Lista ta nie jest wyczerpująca; OWLIENT rezerwuje sobie prawo do reprodukowania i kopiowania, całości lub części utworów, celem używania jej w innych Grach, jak również elektronicznych i audiowizualnych usługach komunikacyjnych,
 • Prawo do adaptowania: prawo do adaptowania całości lub części utworu, w jakichkolwiek mediach wymienionych w niniejszym artykule, na wszystkich ze znanych pól eksploatacji, jak również w jakimkolwiek formacie zapisu pliku komputerowego, obecnie znanym lub nieznanym, prawo do gromadzenia ich i integrowania z innymi, w całości lub w części, w tworzonych lub przyszłych utworach, na jakimkolwiek z mediów i pól eksploatacji wymienionych w niniejszych Ogólnych Warunkach. Prawo do adaptowania utworu rozciąga się również na prawo do przekładu na inny język albo modyfikacji utworu w całości lub części, jak również na prawo do reprodukowania rezultatów translacji w jakimkolwiek z mediów wspomnianych w niniejszym artykule.
 • Prawo do reprezentowania: Prawo do nadawania całości lub części kreacji w jakimkolwiek z mediów, przy użyciu jakiejkolwiek metody, obecnie znanej lub nieznanej, w szczególności w jakiejkolwiek sieci telekomunikacyjnej, w Internecie, Intranecie, Extranecie, Wap itd. Lista ta nie wyczerpuje, pośrednio bądź bezpośrednio, metod nadawania, włączając tu metodę Hertza, kablową lub satelitarną, w jakimkolwiek z formatów,
 • Prawo do dystrybuowania: udostępnianie za darmo lub za wynagrodzeniem, włączając w to dzierżawienie utworu i ich adaptacji, w którymkolwiek z mediów, obecnie znanym lub nieznanym, niezależnie od przeznaczenia, dla jakichkolwiek odbiorców, bez ograniczeń, jak również prawo do przekazania tego prawa stronie trzeciej, w całości lub części, w jakimkolwiek formacie i w jakiejkolwiek formie, na zasadzie licencji lub jakiejkolwiek innej umowy, w jakiejkolwiek formie, w całości lub części, czasowo lub w sposób stały.
 • prawo do przekazania Utworów osobom trzecim, w całości lub w części, w dowolnym formacie, w szczególności w drodze przeniesienia, licencji, lub dowolnego rodzaju umowy, w jakiejkolwiek formie, całości lub części, czasowo lub definitywnie.
Każdy transfer praw między Graczem a OWLIENT, związany z komercyjnym użyciem utworu, będzie wynagradzany przez udzielenie Graczowi darmowych "Kuponów". OWLIENT będzie zaznaczać imię Gracza, autora utworu, jak również jej tytuł w każdym przypadku, jeśli pod względem technicznym będzie to możliwe.

18. Dowody, składowanie i archiwizowanie


Komputerowe rejestry przechowywane w systemach komputerowych OWLIENT, w prawidłowych warunkach bezpieczeństwa , będą uznawane za dowód komunikacji oraz treści formularzy i komentarzy, jak również transmisji informacji między Graczem, a OWLIENT.
Formularze są archiwizowane na nośnikach trwałych, celem zapewnienia trwałej kopii, zgodnie z brzmieniem artykułu 1348 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku niezgodności między skomputeryzowanymi rejestrami OWLIENT, a jakimikolwiek innymi zapisanymi na nośnikach lub w plikach elektronicznych Gracza, strony uzgadniają, że skomputeryzowane rejestry OWLIENT będą miały pierwszeństwo przed dokumentacją Gracza i będą jedynie one mogą być traktowane jako dowód.

19. Odpowiedzialność


Wszelkie obowiązki i uprawnienia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach są zastrzeżone wyłącznie na korzyść OWLIENT.
Gracz przyjmuje do wiadomości , że używa Gry i strony internetowej na swoje własne ryzyko i jest zobowiązany podjąć wszelkie kroki, aby zweryfikować niezbędne informacje, co w szczególności powinno poprzedzać dokonywane przez niego wysyłanie czy publikowanie jakiejkolwiek Zawartości lub wkładu czy utworu. Odpowiedzialność za to spoczywa wyłącznie na Graczu
OWLIENT nie ponosi odpowiedzialności za Zawartość, utwory lub inne dane przesyłane czy też publikowane przez Graczy.
OWLIENT nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek trudności napotkane przy publikacji Zawartości, czy utworów opublikowanych czy wysłanych przez Graczy, a w szczególności, za jakiekolwiek zniszczenia , którymi może skutkować użycie Gry, strony internetowej czy też forum dyskusyjnego.
Gracz jasno i jednoznacznie akceptuje, że publikując niniejsze warunki w obecnej formie OWLIENT wywiązało się ze wszystkich obowiązków wynikających z konieczności poinformowania Graczy o Grze, jej charakterystyce, sposobie funkcjonowania, a także o stronie internetowej.
Jakkolwiek OWLIENT podejmuje kroki do ochrony posiadanych informacji,, natura internetu sprawia, że informacje takie mogą przedostać się do sieci i stać się powszechnie dostępne, ,a co za tym idzie mogą być używane przez osoby nieupoważnione. OWLIENT nie jest odpowiedzialny za żadne przywłaszczanie haseł, kodów PIN, a w szczególności za upowszechnienie informacji mogących stanowić dane osobowe lub inne dane dotyczące graczy.
OWLIENT nie ponosi odpowiedzialności za złe albo słabe funkcjonowanie strony internetowej i/lub Gry.
OWLIENT nie gwarantuje, że strona internetowa i/lub Gra będzie stale działała bez przeszkód, że nie zawiera błędów komputerowych jakiegokolwiek typu, jak również, że uszkodzenia te są możliwe do naprawienia.
OWLIENT nie jest odpowiedzialny za to, że nie otrzyma danych przekazywanych mu podczas rejestracji z jakiegokolwiek powodu, (w szczególności problemów z połączeniem internetowym z jakiegokolwiek powodu, czasowych przerw w działaniu serwerów z jakiegokolwiek powodu itp.) lub, że dotarły do niego w formie nieczytelnej lub w formacie niemożliwym do odczytania (w szczególności OWLIENT nie ponosi odpowiedzialności, za to że , Gracz nie ma komputera lub oprogramowania odpowiedniego do dokonania rejestracji).
OWLIENT jest wyłączony z odpowiedzialności za jakiekolwiek krzywdy lub szkody w jakiejkolwiek formie (osobiste, psychiczne, finansowe czy inne), które mogą być powodowane uczestnictwem Gracza w Grze, jak również z odpowiedzialności związanej z niebezpośrednimi uszkodzeniami i szkodami takimi jak straty finansowe, utrata zysków, straty związane z pogorszeniem wizerunku marki, utratą Zawartości, utworu lub danych.
Jakakolwiek akcja przeciwko Graczowi dokonywana przez strony trzecie jest traktowana jako atak niebezpośredni, stąd też Graczowi nie przysługuje jakiekolwiek prawo do odszkodowań. Gracz przekazuje dane dotyczące jego osoby, za sprawą czego uzyskuje dostęp do Gry na swoją własną odpowiedzialność.

20. Konfiguracja przymusowa - informacje na temat plików ciasteczek (cookies)


Przeglądarka internetowa Gracza musi akceptować pliki ciasteczek i technologię JavaScript.
Blokowanie plików ciasteczek przez ustawienia przeglądarki internetowej albo „zapory ogniowej” (firewall) spowodują, że Gra przestanie prawidłowo funkcjonować.
Pliki ciasteczek to pliki, które internet umieszcza na twardym dysku komputera, kiedy zarejestrowany łączy się z internetem.
Te pliki są nieszkodliwe i nie zawierają żadnych informacji osobistych dotyczących zarejestrowanego. Większość plików ciasteczek używanych przez OWLIENT to ciasteczka sesyjne, aktywne tylko podczas połączenia. Permanentne ciasteczka są zapisane na twardym dysku zarejestrowanego, w celu potwierdzenia osobistego korzystania, w szczególności by umożliwić mu korzystanie z praw i nabytych przywilejów. Pliki ciasteczek są okazjonalnie używane w celach reklamowych lub w celach statystycznych w szczególności stwierdzenia liczby odwiedzających stronę internetową i ustalenia najbardziej popularnych jej fragmentów, a w szczególności w celach ulepszenia Gry poprzez adaptację jej do potrzeb zarejestrowanych.

21. Transfer


Gracz nie może dokonać transferu zarejestrowanego przez niego Konta, czy to za darmo, czy to za opłatą. OWLIENT może dokonać transferu do jakiegokolwiek podmiotu, wedle swego uznania, części lub całości praw i zobowiązań wskazanych w niniejszych Warunkach, z zastrzeżeniem, że poinformuje Gracza o tym transferze.

22. Wydarzenia poza racjonalną kontrolą OWLIENT


Zdarzenia, które nie pozostają w zakresie racjonalnej kontroli OWLIENT, zawieszają działanie Kontraktu. Jeśli wydarzenia owe trwać będą przez okres dłuższy niż trzymiesięczny, Kontrakt będzie automatycznie zakończony, chyba że jego strony postanowią inaczej. Wydarzenia, które nie pozostają w zakresie racjonalnej kontroli OWLIENT będą definiowane i rozumiane jako te sytuacje, o których normalnie wypowiadają się francuskie sądy i trybunały.

23. Koniec współpracy


OWLIENT może cofnąć Graczowi dostęp do Gry kiedykolwiek, zgodnie z warunkami z niniejszego dokumentu. Gracz również może wycofać się z Gry i zgłosić podanie o zwrot kosztów niewykorzystanych "Kuponów", jak stwierdzono w paragrafie 9.

24. Konsekwencje końca współpracy


W wypadku zakończenia współpracy z jakiegokolwiek powodu, włączając w to wycofanie się Gracza z Gry, następujące punkty nie przestają obowiązywać i pozostają w pełni swej mocy:
 • Artykuł "Transfer praw własności intelektualnej",
 • Artykuł "Własność intelektualna OWLIENT",
 • Artykuł "Zawartość gwarantowana",
 • Artykuł "Odpowiedzialność",
 • Artykuł "Dowody, składowanie i archiwizowanie".
OWLIENT może kontynuować używanie Utworów dokonywanych przez Gracza na przedstawionych warunkach.
W powyższych granicach, niniejsze Ogólne Warunki stosuje się przez cały czas trwania ochrony praw zgodnie z obowiązującymi normami.

25. Poufność


Każda ze stron przyjmuje, że nie będzie ujawniała stronom trzecim informacji udzielonych przez drugą ze stron, jak również jakichkolwiek informacji, które były uzyskane jako rezultat obowiązywania niniejszych Warunków.

26. Generalne zapewnienia


Żadna ze stron nie może zawierać zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju w imieniu drugiej strony. Ponadto, każda ze stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czyny, podnoszone zarzuty, swoje zobowiązania i swoich pracowników.. W przypadku problemu z interpretacją tytułu w którejkolwiek z klauzul, strony uznają, że tytuł ów nie istnieje. Jeśli którykolwiek z elementów niniejszych warunków zostanie uznany za nieważny lub sprzeczny z panującym prawem, również jako rezultat decyzji kompetentnego sądu, inne przepisy będą obowiązywać. Niniejsze Warunki i stosunek prawny wynikający z uczestnictwa Gracza w Grze oraz z korzystania strony internetowej, podlega prawu francuskiemu.
Howrse wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z gry. Akceptując je wyrażasz zgodę na użycie plików cookies na całej stronie.